សំណើគូប៉ុង

ការយកចិត្តទុកដាក់! គូប៉ុងមិនអាចត្រូវបានប្រើនៅលើផលិតផលលក់ផ្លាសនិងផ្សព្វផ្សាយលក់ទេ។ សូមពិនិត្យមើលស្ថានភាពផលិតផលមុនពេលបង្កើតការស្នើសុំប័ណ្ណ!
រូបសញ្ញា